Nákupní košík: V košíku není žádné zboží.

Reklamační řád

 

1. Úvodní ustanovení:

1.1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku předání kupujícímu nebo v okamžiku předání nezávislému dopravci k dodání.

1.2. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo uplatnit nároky z vadného plnění u prodávajícího (reklamovat).

1.3. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.

1.4. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

2. Povinnosti kupujícího při převzetí zásilky:

2.1. Kupující je povinen ihned po převzetí zásilky od dopravce tuto zásilku zkontrolovat, nebyla-li poškozena. Zásilkou podle tohoto reklamačního řádu se rozumí zabalené zboží předané prodávajícím nezávislému dopravci (jedná se o případy uvedené ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách).

2.2. Zjevné poškození zásilky musí být oznámeno dopravci písemně v okamžiku jejího převzetí kupujícím. Kupující je povinen v okamžiku převzetí zásilky popsat způsob poškození zásilky do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, či zápisu o škodě. Kupující není povinen zásilku od dopravce převzít, jestliže je zásilka zjevně poškozena. V případě, že kupující neuvede zjevné poškození zásilky do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, případně nebude sepsán zápis o škodě, má se za to, že zásilka byla převzata kupujícím zjevně nepoškozena.

2.3. Skryté poškození zásilky je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky a to písemnou formou prodávajícímu s následujícími informacemi: název a adresa kupujícího, identifikační číslo zásilky (číslo kódu balíku), popis poškození zásilky a fotodokumentaci škody (obal, zboží). reklamaci zašlete na email : laser-man@email.cz

3. Práva z vadného plnění:

3.1. Je-li dodání vadného zboží podstatným porušením smlouvy (§2106 Občanského zákoníku) může kupující:

- požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady

- požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku

- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku

- odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění

3.2. Je-li dodání vadného zboží nepodstatným porušením smlouvy (§2107 Občanského zákoníku) může kupující:

- požadovat odstranění odstranění vady opravou věci nebo potisku

- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku.

4. Místo pro uplatnění reklamace:

4.1. Kupující uplatňuje právo z vadného plnění zboží (reklamuje) u prodávajícího v jeho sídle v Libočanech 41, 43975 či odesláním emailu na laser-man@email.cz 

4.2. Právo z vadného plnění zboží (reklamaci) uplatňuje kupující buď na formuláři prodávajícího – „Reklamační list“, který vyplní na žádost kupujícího prodávající nebo ve vlastním písemném oznámení, které bude obsahovat nezbytné údaje reklamačního listu:

- název (jméno) kupujícího

- místo podnikání (příp. bydliště u fyzických podnikatelů)

- název a množství reklamovaného zboží, jeho katalogové číslo, číslo faktury a dodacího listu prodávajícího, cenu za jednotku, cenu celkem, datum převzetí zboží

- popis vady zboží

- volbu práva z vadného plnění zboží

- datum a podpis kupujícího (podnikatele nebo jím pověřené osoby)

- datum a podpis obchodníka prodávajícího nebo jeho vedoucího, potvrzující převzetí reklamace kupujícího k vyřízení.

4.3. Reklamace nevráceného reklamovaného zboží nemůže být uznána.

5. Lhůty pro vyřízení reklamace:

5.1. Pro vyřízení práv z vadného plnění dodaného zboží je stanovena lhůta 1 měsíce ode dne jejího doručení prodávajícímu.

6. Závěrečná ustanovení:

6.1. Skutečnosti neupravené tímto reklamačním řádem budou mezi smluvními stranami, prodávajícím a kupujícím, řešeny dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

6.2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 11.5.2016