Nákupní košík: V košíku není žádné zboží.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb e-shopu www.laser-man.cz 

I. Všeobecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky) upravují smluvní vztahy mezi provozovatelem e-shopu www.laser-man.cz Monikou Chrenkovou  se sídlem Libočany 41, 43975  IČ: 72753595 , DIČ:  zapsaný u :Zápis v živnost.rejstříku Města Žatec, spis.značka ............. (dále jen prodávající) a kupujícím na základě uzavřené písemné smlouvy či písemného oznámení o přijetí písemné, faxové či emailové objednávky kupujícího. Všeobecné obchodní podmínky obsahují nedílnou součást úpravy každého smluvního vztahu prodávajícího a kupujícího a nelze se od nich odchýlit bez výslovného písemného ujednání.

II. Předmět smlouvy

 1. Předmětem plnění je dodávka reklamních, dárkových předmětů bez popisu logem, s popisem logem (dále jen zboží) nebo popis logem na dodané zboží (dále jen služba). Či tiskem vašich fotografií.

III. Kupní cena

 1. Kupní cena zboží a služeb je dána ceníky prodávajícího platnými ke dni uzavření kupní smlouvy nebo přijetí objednávky od kupujícího.
 2. Cena na E-shopu je již koncová.
 3. Slevy z kupní ceny jsou dány dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.

IV. Dodací podmínky

 1. Dodací lhůta:
  1. u zboží (dle stavu skladových zásob): 1 – 5 dnů od potvrzení objednávky a dispozice zboží prodávajícím kupujícímu. Obvykle do 5ti pracovních dní. Veškeré zboží na e-shopu je tisknuto, gravíráno atd až po přijetí objednávky.
  2. u služeb: 1-5 dnů od potvrzení grafického návrhu či vzorování prodávajícím
 2. Dohodou mezi účastníky smlouvy lze dodací lhůtu zkrátit za individuálních platebních podmínek nebo prodloužit podle potřeby kupujícího a možností prodávajícího.
 3. V případě nedostupnosti objednaného zboží z důvodu vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné, neodpovídá prodávající za zpoždění nebo nemožnost dodání zboží a služeb kupujícímu v dohodnuté lhůtě. Zjistí-li však prodávající skutečnosti shora uvedené, je povinen informovat kupujícího o prodloužení dodací lhůty nebo důvodech nemožnosti plnění. Přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně, pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nevydodaných položek zboží ze zakázky.
 4. Bude-li součástí objednávky i dodání služeb - zakázka s popisem logem počíná dodací lhůta plynout od předání úplných podkladů pro popis logem. Za úplné podklady pro popis logem je považováno elektronické předání loga kupujícího v odpovídajícím grafickém programu včetně všech zbývajících požadavků ohledně umístění, velikosti a barevnosti. V případě, že kupující není schopen dodat elektronické podklady, je povinen předat alespoň tiskové podklady ve formátu odpovídající požadovanému popisu logem. Zde počíná dodací lhůta plynout od zpracování tiskového formátu do formátu elektronického provedené prodávajícím za úplatu předem dohodnutou mezi prodávajícím a kupujícím.
 5. Sjedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat podklady pro tis a v příloze ke smlouvě popsat umístění. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.
 6. V případě, že prodávající bude na základě zvláštního požadavku kupujícího povinen předložit mu tiskové podklady ke schválení, či v případě požadavku kupujícího na zhotovení vzorku, počíná běžet dodací lhůta ode dne odsouhlasení podkladů či vzorku kupujícím.
 7. Mimořádné náklady na zhotovení vzorku může prodávající účtovat kupujícímu jen na základě dohody.
 8. Při sjednané zálohové platbě počíná dodací lhůta plynout dnem připsání úhrady zálohové částky v plné výši na účet prodávajícího.
 9. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.
 10. Zboží je dodáváno v minimálních baleních stanovených v platném ceníku, v opačném případě je minimální odběrní množství stanoveno na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.
 11. V ceně není zahrnuto dopravné, které je ve faktuře účtováno zvlášť. Možnost doručení zboží dopravci: Česká pošta doporučená zásilka (120 Kč u platby předem na účet , 150 Kč na dobírku. ) V případě, že bude množství objednaného zboží přesahovat 1 balík, bude doúčtován skutečný počet balíků, předem budete informováni o počtu balíků.

V. Platební podmínky

 1. Kupující se zavazuje uhradit za dodané zboží a služby kupní cenu včetně DPH, dopravné a případné další náklady, odsouhlasené oběma účastníky smlouvy a stanovené podle úhrady.
 2. Způsob úhrad za zboží a služby je stanoven vždy dohodou mezi kupujícím a prodávajícím při potvrzení objednávky. Jedná se zpravidla o:
  1. platbou po dodání zakázky - fakturací se 14-denní splatností
  2. částečnou či 100 % zálohovou platbu předem v hotovosti či bankovním převodem
  3. platbu v hotovosti při převzetí zboží
  4. doručení s dobírkou
 3. Při první objednávce zákazníka jsou přípustné pouze varianty B, C, D (pokud nebude dohodnuto mezi prodávajícím a kupujícím jinak).
 4. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.
 5. Při variantě A vzniká prodávajícímu právo na fakturaci dnem předání zboží kupujícímu nebo prvnímu veřejnému dopravci.
 6. Kupující nabývá vlastnického práva k dodanému zboží až úhradou celé kupní ceny.
 7. V případě prodlení s úhradou kupní ceny se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z celkové dohodnuté kupní ceny za každý započatý den prodlení.
 8. Personalizované předměty nelze zasílat na dobírku vzhledem k danému charakteru zboží  ale pouze po platbě předem na bankovní účet  158454395/0600 

VI. Ostatní podmínky

 1. Prodávající nenese odpovědnost za dodání nekvalitní a nejednoznačné předlohy k potisku, včetně nepřesného určení barev, umístění potisku na předmětu smlouvy. Rovněž z těchto důvodů není prodávající odpovědný za případně vzniklé prodlení.

VII. Odpovědnost za vady

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží a služeb se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a občanského zákoníku. Právo kupujícího z vad zboží zaniká, neuplatní-li kupující vady zboží bez zbytečného odkladu a ve lhůtě a za podmínek stanovených těmito podmínkami.
 2. Kupující je povinen při převzetí zboží a služeb si dodané zboží prohlédnout a uplatnit případné zjevné vady v reklamačním řízení nejpozději do 7 dnů po převzetí zboží a služeb. Prodávající odpovídá též za vady, které zboží či služby měly při převzetí a které však vyšly najevo později, nejdéle však do 6 měsíců od převzetí.
 3. Okamžikem převzetí zboží či služeb nebo jeho předání dopravci přechází riziko zničení, poškození nebo ztráty na kupujícího.
 4. Uplatnění reklamace kupujícím nemá odkladný účinek na splatnost faktury, nedohodnou-li se obě strany jinak.
 5. V případě, že kupující nepřevezme řádně splněnou zakázku je kupující povinen zaplatit celou cenu zakázky včetně případného potisku.
 6. Místem plnění práv a povinností za vady je provozovna prodávajícího.
 7. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nesprávným nebo jiným než obvyklým používáním.
 8. Prodávající neodpovídá za vady zboží, jež vznikly po úpravách kupujícím na zboží způsobených zejména potiskem, barvením, výšivkou či podobných zásazích, uskutečněných po předání zboží kupujícímu nebo prvnímu dopravci.
 9. Za vadu zboží se nepovažuje nepodstatná barevná či tvarová odlišnost dodaného zboží od katalogového označení či zapůjčeného vzorku.
 10. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradní plnění či navrácení kupní ceny

VIII. Skončení smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah lze ukončit:
  1. dohodou
  2. odstoupením prodávajícího od zakázky pro hrubé porušení smluvního vztahu (prodlení s úhradou faktury delší než 20 dní, nedodání podkladů pro popis logem, popř. dodání nekvalitních a nejasných podkladů pro popis logem či neschválení předloženého vzorku či podkladů do 30 dnů)
  3. zaplacením odstupného za podmínek stanovených v odst. 2
 2. V případě skončení smluvního vztahu ad d) zaplatí kupující odstupné ve výši 30% z hodnoty celkové objednané zakázky, a to na základě vystavené faktury ze strany prodávajícího. V případě, že zboží je již popsáno logem a tím znehodnoceno pro další prodej, zaplacením odstupného kupující smlouvu již zrušit nemůže.
 3. Prohlášení o odstoupení musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Doručením prohlášení e smlouva ruší.

IX. Zakázkové zboží

 1. Zakázkovým zbožím je míněno zboží, které není v katalogové nabídce e-shopu www.laser-man.cz  které bylo zhotoveno dle přání kupujícího na základě jeho specifických požadavků.
 2. Na dodací podmínky pro prodej zakázkového zboží se nevztahuje ustanovení těchto všeobecných obchodní podmínek a řídí se zvláštním ujednáním mezi kupujícím a prodávajícím ohledně individuální zakázky.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást úpravy smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že tyto podmínky neupravují povinnosti smluvních stran, úprava se řídí ustanovením obchodního a občanského zákoníku a dalších právních předpisů v jejich platném znění.
 2. Zboží dodávané e-shopem  www.laser-man.cz  je určeno výhradně k reklamním, dárkovým a propagačním účelům.